Referenser

references on AwaraVåra kunder är företag som vill ha lönsam affärsverksamhet i Ryssland, Ukraina och de övriga OSS-länderna. Gemensamt för våra kunder är entusiasm och professionalism i attityder och verksamhet. Vi glädjer oss när vi kan bli en del av våra kunders team.

Vår dynamiska organisation kan erbjuda olika typer av organisationer individuella tjänster. För oss är det viktigaste i alla typer av företag människorna som arbetar där – var och en av dem. De är våra kunder, och genom att betjäna dem försöker vi ge vår kund det bästa vi förmår.

Vi har mycket varierande kunder. Bland våra kunder finns stora internationella organisationer med målsättningen att grunda produktionsanläggningar i Ryssland, Ukraina och de övriga OSS-länderna. Vi betjänar även logistikföretag som söker lagerfastigheter och serviceföretag som söker personal med en viss kompetens – vår kundförteckning är lång och mångskiftande.

Uppdrag vi utfört tidigare

Bokföringstjänster 

 • Skapande av ekonomiförvaltning från grunden och tillhandahållande av utlagda bokförings-, löneräknings- och personaltjänster för en internationell hotellkedja (tre hotell) som sysselsätter 600 anställda i S:t Petersburg.
 • Utveckling av bokförings-, löneräknings- och personaltjänster i ett internationellt företag i vilket dessa uppgifter tidigare sköttes av interna experter. Företaget har tio kaféer med 500 anställda på flygplatser och i affärscentrum i Moskva.
 • Skapande av ekonomiförvaltning från grunden och tillhandahållande av utlagda bokförings-, löneräknings- och personaltjänster för en internationell kedja av hyper- och supermarketar (sju affärer) som sysselsätter 400 anställda i S:t Petersburg.
 • Tillhandahållande av utlagda löneräkningstjänster för ledningsgruppen i ett ledande internationellt flygbolag. 

Direktsökning

 • Hjälp till ett internationellt industriföretag som verkar i Ryssland vid förnyandet av ledningsgruppen genom rekrytering av ny general-, finans-, personal- och försäljningsdirektör.
 • Rekrytering av personalchef till ett stort industriföretag som har tre fabriker i S:t Petersburg och 17 verksamhetsställen i Ryssland och i andra OSS-länder.
 • Rekrytering av landschef till ett internationellt företag som tillverkar barnkläder; hjälp till den nya landschefen att skapa en ledningsgrupp.
 • Rekrytering av försäljningschef och personalchef till ett känt företag inom hotellbranschen för verksamhetsstället i Moskva; företaget äger 30 hotell i Ryssland och i andra OSS-länder.
 • Rekrytering av en Business Controller till ett ledande nordiskt företag inom betongbyggnad.
 • Hjälp till ett känt forskningsinstitut att söka en innovationsexpert.
 • Rekrytering av ingenjörer till ett internationellt företag specialiserat på samhällsbyggande och havsprojekt.
 • Hjälp till ett investmentbolag specialiserat på fastighetsbranschen att hitta en ekonomichef för Ryssland och Baltikum.
 • Rekrytering av en biträdande chef med ansvar för företagsfinansiering till en europeisk bankkoncerns dotterbolag i Ryssland.
 • Rekrytering av landschef för Ryssland till ett känt företag specialiserat på kaféer och restauranger på flygplatser och i affärscentrum.
 • Rekrytering av en köksmästare till ett femstjärnigt hotell i S:t Petersburg.
 • Konsulthjälp till kunder vid befordringar och nedskärningar av personal genom uppgörande av bedömningar av den aktuella personalen. 

Konsulttjänster för företagsledning

 • Ledning av ett företag i Ryssland som lägger ned verksamheten; beredning av företagets likvidation och avslutande av affärsverksamheten: uppsägning av personalen, försäljning av egendom och varumärken, förhandlingar med leverantörer och affärspartner; stängning av företaget
 • Ledning av ett kundföretag under omstrukturering av affärsverksamheten; genomförande av omstrukturering och beredning av företaget för försäljning; försäljning av företaget. 

Revisionstjänster

 • Genomförande av en miljöinspektion i ett holdingbolag i utländsk ägo som administrerar tio lantbruksföretag i södra Ryssland.
 • Genomförande av lagstadgad rysk revision (enligt RAS-standarden) i ett stort internationellt företag som producerar dataspel.
 • En ekonomisk och skatteteknisk due diligence-utredning i företag som äger fastigheter i Ryssland.
 • En effektivitetsutredning i kundens ekonomiförvaltningsenhet inklusive rekommendationer till förbättringar.
 • Genomförande av lagstadgad rysk revision (enligt RAS-standarden) i ett stort företag i Moskvaregionen som tillverkar trägolv. 

Awara IT-Solutions – IT-lösningar

 • Implementering av lösningen Microsoft Dynamics Navision (ERP) i en stor internationell hotell- och detaljhandelskedja.
 • Utvecklande av automatisk IFRS-rapportering i ett stort europeiskt företag som tillverkar elapparater.
 • Utvecklande av lösningen Microsoft Dynamics Navision inklusive användarstöd och utbildning i ett stort amerikanskt datorföretag.
 • Utvecklande av 1C-systemet i ett stort europeiskt kabelföretag och integrering av 1C i andra system. 

Marknadsföringstjänster

 • En marknadsundersökning om kraftledningar för kärnkraftverk (bedömning av marknadens storlek, analys av konkurrenter, kartläggning av eventuella kunder, krav på certifiering, köp- och säljmallar för de nuvarande marknadsaktörerna) i Ryssland.
 • En marknadsundersökning om byggmaterial, efterbehandlingsmaterial och hushållsvaror i Kaluga (bedömning av marknadens storlek, marknadsandelsanalys av de största leverantörerna, analys av konsumenternas köpbeslut och preferenser).
 • En marknadsundersökning av trähusmarknaden i S:t Petersburg och Leningradregionen (bedömning av marknadens storlek enligt segment, analys av lokala och utländska konkurrenter, marknads- och konjunkturprognos, eventuell kundprofil, köpprocessen, kartläggning av marknadsaktörernas produkter).
 • En marknadsundersökning för att utreda eventuella kunder för en europeisk tillverkare av förpackningsmaskiner.
 • En marknadsundersökning och identifiering av vissa materialgrupper (metall) och tillverkare av reservdelar.
 • En marknadsundersökning av metallurgibranschen (produktgruppsegmentering) och bedömning av marknadsandelar för olika ryska regioner.
 • Bedömning av marknadspotentialen för byggdelar till tungt maskineri.
 • En marknadsundersökning av isolationsmaterial för industrin i Ryssland med tanke på en etablering på den ryska marknaden.
 • En marknadsundersökning av strukturen för sågning av trävaror i Leningradregionen.
 • En analys av produktionen av kartong och tryckalster.
 • Flera konsultprojekt som genomförts i samarbete med utländska företag som ska etablera sig på den ryska marknaden och sådana som utvecklar sin affärsverksamhet i Ryssland.
 • En undersökning om byggande av en teknologi- och innovationspark i S:t Petersburg. Byggande av ett flertjänstnät för telekommunikation mellan olika områden.
 • En marknadsundersökning om produktion av byggmaterial i Ryssland.
 • En marknadsundersökning om produktion av byggmaterial i Ryssland.
 • En marknadsundersökning om produktion av brännvedspellet i Ryssland.
 • En marknadsundersökning om keramiskt tegel inklusive bedömning av marknadspotentialen för en ny produktionsanläggning för tegel.
 • En marknadsundersökning om fasadfärger och lackmaterial i Ryssland.
 • En undersökning av produktionsstrukturen för svetsade gallerverk.
 • En undersökning av produktionen av träelementhus.
 • En analys av marknadsaktörerna för regeringens räkning i en östasiatisk stat.
 • En analys inför en marknadsetablering och av konsumenterna för ett av de största ekonomiförvaltningsföretagen som verkar på den nordiska marknaden.
 • En konsumentmarknadsundersökning för ett stort turistföretag som verkar på den nordiska marknaden.