How to Open a Bank Account in Turkiye. Awara Guide.